Oddziały Przygotowania Wojskowego 2023/2024

Dotacja celowa  

Zgodnie z zawartą Umową Nr 158-OPW/J/3300026713/989 z dnia 23.11. 2023r. pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a organem prowadzącym Ogólnokształcące Liceum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, przyznano naszej szkole dotację celową na prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Całkowity koszt realizacji zadania ustalono na kwotę 36 250,00 złotych 

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), jest to wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego tj. zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024,(dla 25 uczniów) – (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) zwane dalej „pakietem ubiorczym ucznia OPW”, przy czym cenę pakietu na jednego ucznia ustala się na kwotę maksymalną 1 450,00 złotych.

  Wysokość dotacji przyznanej  przez MON to kwota 29 000,00 złotych, natomiast organ prowadzący na realizację zadania, przeznaczył kwotę 7 250,00 złotych.

ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowychOddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest  zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia  prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych, nauczyciele szkoły i instruktorzy organizacji pro obronnych.

Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się  w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

  • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;
  • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową;

i zakończone będzie obozem szkoleniowym.

OPW to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Uczniowie klasy OPW  uczestniczą w licznych zawodach: zarówno  sportowych jak i z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizują treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

– wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;

– wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;

– musztrę;

– ceremoniał wojskowy;

– podstawy wychowania wojskowego;

– podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;

– zasady rozpoznania wojskowego;

– podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Korzyści dla KADETA:

  • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON  otrzymają bezpłatnie umundurowanie;
  • uczniowie OPW mogą  liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;
  • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;
  • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;
  • uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • zostaną przyjęci  na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);
  • mają możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent OPW;
  • mają możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może:

– aplikować do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

-aplikować do postępowania rekrutacyjnego do  pracy w służbach wojskowych;

– mieć gwarancję stabilnego  zatrudnienia  i dobrych zarobków. zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
– preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych
na uczelni);
– stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z pracownikami Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby
wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

Wyposażenie i szkolenie kadeta Oddziału Przygotowania Wojskowego:

* Umundurowanie *

Beret w kolorze granatowym, bluza, spodnie w kolorze jednolitym dla szkoły – 25 kompletów

Bluza ocieplana polar- 25 szt.

Koszulka T-shirt – 50 szt.

Plecak taktyczny o pojemności 25l w kamuflażu pantera – 25 szt.

Rękawice zimowe (25 kpl.) i czapka zimowa w kolorze czarnym (25 szt.)

Zestaw naszywek regulaminowych do ubioru – 25 kompletów na 4 roczniki OPW (2)

Zestaw naszywek regulaminowych do ubioru – 25 kompletów na 4 roczniki OPW (3)

Zestaw naszywek regulaminowych do ubioru – 25 kompletów na 4 roczniki OPW