Historia

10 lat historii Zespołu Szkół Katolickich
przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu

Szkolnictwo katolickie w Sieradzu ma bogate tradycje sięgające XIII wieku, kiedy to powstał w mieście zakon dominikanów sprowadzonych z Krakowa przez Konrada Mazowieckiego. Kościół i klasztory były wówczas głównymi inicjatorami działalności oświatowej w całej Polsce. Wiązało się to z ich podstawowym obowiązkiem, jakim było głoszenie Słowa Bożego. Aby przekazać wiernym wyniki studiów i przemyśleń religijnych, kaznodzieje i duszpasterze musieli mieć odpowiednie wykształcenie. Dlatego średniowieczne szkoły przeznaczone były dla zakonników i księży świeckich. Każdy klasztor dominikański był jednocześnie szkołą, w której bracia przez całe życie pogłębiali swoją wiedzę1. Konwent sieradzki po uroczystej konsekracji kościoła w1260r. posiadał już dostateczną liczbę 12 zakonników, konieczną do prowadzenia szkoły konwentualnej. Jego lektorem był w 1291r. ojciec Paweł2. Od XIV wieku istniała też w Sieradzu szkoła parafialna, w której oprócz pacierza i śpiewu kościelnego uczono czytania i pisania po łacinie3. Nauka w zakresie siedmiu sztuk wyzwolonych zastrzeżona była dla szkół wyższego rzędu, w Sieradzu dla szkoły klasztornej. W XVI wieku o wysokim poziomie sieradzkiej szkoły parafialnej świadczył fakt, że w 1521r. jej przełożonym był absolwent Akademii Krakowskiej oraz to, że na studia uniwersyteckie w Krakowie wpisało się 47 studentów pochodzących z Sieradza. Na trwałe w historię kultury polskiej wpisał się sieradzanin Jan Mączyński, autor pierwszego słownika łacińsko-polskiego4; mecenasem nauki i sztuki na terenie sieradzkiego był na przełomie XVI i XVII wieku Maciej Łubieński arcybiskup gnieźnieński, prymas i interrex w czasie bezkrólewia po śmierci Władysława IV.
    W drugiej połowie XVII i początkach XVIII w. w oświacie, podobnie jak w innych dziedzinach życia, nastąpił widoczny zastój. Niski poziom szkolnictwa sieradzkiego utrzymał się nawet w okresie działania Komisji Edukacji Narodowej. W końcu XVIII  i na początku XIX w. w Sieradzu działały dwie szkoły elementarne koedukacyjne – jedna parafialna, w której uczyły się dzieci mieszczan (1 nauczyciel na ponad 100 dzieci), a druga przy klasztorze dominikanów przeznaczona dla dzieci szlacheckich.5
    Utrata przez Polskę niepodległości odbiła się niekorzystnie na działalności klasztoru dominikanów w Sieradzu. Przed powstaniem listopadowym istniała w Sieradzu Szkoła Wydziałowa Księży Dominikanów pełniąca rolę 4 – klasowej szkoły średniej, przeznaczona dla młodzieży męskiej z różnych środowisk.
Powstanie listopadowe zakłóciło pracę szkoły (przystąpili do niego niektórzy nauczyciele, także zakonnicy), a po zdławieniu powstania styczniowego, jako represja za udział zakonników w partiach powstańczych, przez władze carskie został wydany dekret o kasacie zakonów w zaborze rosyjskim.
    Dalsza historia szkół katolickich w Sieradzu w zasadzie wiąże się dopiero z postacią Matki Urszuli Ledóchowskiej – przełożonej Zgromadzenia ss. Urszulanek, która w 1921r. przejęła zabytkowy klasztor, założyła w nim placówkę zakonną i otworzyła Szkołę Sióstr Urszulanek im. Królowej Jadwigi. Była to szkoła powszechna siedmioklasowa, w latach 1934-1939 prywatna koedukacyjna szkoła powszechna dla ok.60 dzieci.6    Kataklizm II wojny światowej sprawił, że zamknięto polskie szkoły, rozwiązano zakon Urszulanek i skonfiskowano jego majątek.
    Siostry Urszulanki kontynuowały jednak po wojnie tradycje szkolnictwa katolickiego, tworząc w  poniemieckim baraku w Monicach (dziś nowy budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście) przedszkole i zajmując się edukacją najmłodszych.  
    1 września 1990 r. ks. bp Henryk Muszyński erygował w Sieradzu nową parafię (302 w diecezji) pod wezwaniem bł. Urszuli Ledóchowskiej w sąsiedztwie urszulańskiego przedszkola. 30 czerwca 1995r. proboszczem parafii został ks. Jan Witkowski, który dokończył dzieło ks. Grzegorza Karolaka – budowę kościoła – i podjął nowe inwestycje, m.in. zorganizował Zespół Szkół Katolickich.
     Szkoła rodziła się i rozwijała na dwóch płaszczyznach: jednocześnie tworzono bazę materiałową i kadrową.
    Zgodnie z sugestią księdza biskupa Romana Andrzejewskiego wypowiedzianą na zebraniu księży z rejonu w 1996r., aby na Jubileusz 2000 powstała szkoła katolicka, ks. Jan Witkowski postanowił przeznaczyć na ten cel powstający właśnie budynek katechetyczny. Wprowadzono możliwe zmiany i 2 września 1998r. pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Ogólnokształcącym Liceum Katolickim i Ogólnokształcącym Liceum Katolickim dla Dorosłych. Ksiądz bp R. Andrzejewski poświęcił nowy budynek i zainaugurował rok szkolny i katechetyczny.
    Liceum było czteroletnie, niepubliczne, płatne. Była to pierwsza w Diecezji Włocławskiej szkoła prowadzona przez parafię. Szkoła od początku była koedukacyjna i miała charakter katolicki z obowiązkową nauką religii. Pierwszym dyrektorem został parafianin, mgr Andrzej Sznajder.
Pierwsi uczniowie liceum zostali przyjęci na podstawie konkursu świadectw i rozmowy kwalifikacyjnej: 

1. Błaszczyk Janusz
2. Gawron Monika
3. Grusza Dominik
4. Jasianek Angelika
5. Kazek Dariusz
6. Kolińska Justyna
7. Kowalski Marcin
8. Kubiak Jakub
9. Kulawiak Paulina
10. Kwapiszewska Wioletta
11. Michalak Wacława
12. Miziała Piotr
13. Młoczek Joanna
14. Modlińska Beata
15. Nowicki Michał
16. Pawliński Witold
17. Piecyk Paulina
18. Pułkownik Magdalena
19. Rzepka Paweł
20. Rzeźnikowski Ernest
21. Sznajder Piotr
22. Żurawska Małgorzata
 
Na początku kadrę nauczycielską stanowiło 18 nauczycieli. Oto ich nazwiska:
1. Agnieszka Mitręga – j. polski
2. Andrzej Sznajder – j. niemiecki
3. Agnieszka Redkiewicz – j. angielski
4. Anetta Strzelczyk – j. rosyjski
5. Joanna Maksajda – j. łaciński
6. Agnieszka Michalska – j. francuski
7. Iwona Jankowska – matematyka
8. Anna Grabowska  – fizyka
9. Elżbieta Majchrzak – chemia
10. Ewa Błaszczyk – historia
11. Danuta Sej – biologia
12. Violetta Pawik – geografia
13. Tomasz Świniarski – informatyka
14. Tadeusz Dubiel – przysposobienie obronne
15. Teresa Mitręga – plastyka
16. Witold Sałaciński – wych. fizyczne
17. ks. Bogdan Wiśniewski – religia
18. Katarzyna Kałuziak – taniec towarzyski    
    
    Rok 1999r. był znaczący dla szkoły z kilku powodów. Po pierwsze powołano do życia Gimnazjum Katolickie. Po drugie wszystkie szkoły wchodzące w skład zespołu zdobyły uprawnienia szkół publicznych (licea decyzją Starosty Sieradzkiego Nr OSI – 2/99  z dnia 17.03.1999r., gimnazjum decyzją Prezydenta Miasta Nr WO/4400/3/99 z dnia 5.09.1999r.). Po trzecie od listopada tego roku zespół jest zrzeszony w Radzie Szkół Katolickich działającej przy episkopacie Polski. Po czwarte powstał projekt wzniesienia nowego obiektu, który pozwoliłby rozwiązać problemy z organizacją zajęć wychowania fizycznego (dotychczas odbywały się one w pomieszczeniu byłej kaplicy, gdzie ustawiono 4 stoły ping-pongowe i bilard) oraz z pomieszczeniem uczniów ZSK w przyszłości. Owocne okazały się rozmowy na ten temat z ministrem sportu i rekreacji, p. Jackiem Dębskim, podczas jego wizyty w parafii. Otrzymane pozwolenie opiewało na budowę kompleksu budynków z zapleczem sportowym, które w przyszłości miały stanowić siedzibę katolickiej szkoły podstawowej, gimnazjum i licem.
Autorami projektu byli: architekt mgr inż. Jarosław Włodarczyk (architektura) i mgr inż. Sławomir Miziała (konstrukcja). W zamyśle budynek szkoły był dwukondygnacyjny, o 12 klasach – pracowniach do nauki, bez funkcji żywienia, posiadający bezpośrednie połączenie z halą sportową, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (z pochylnią na dziedziniec i windą MONITOR wewnątrz i toaletami). Ogólna powierzchnia użytkowa wynosi 3.771,30 m2, a kubatura 11.760.00 m2.
    Od 30 marca 1999r. rozpoczęło się zwożenie materiałów na tę inwestycję. Budynek został wykonany tradycyjnymi metodami, wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną i CO (olejowe), instalację TV, telefoniczną, alarmową, elektryczną, sieci komputerowe.  W 2006r. założono w szkole monitoring.
    Głównym wykonawcą była firma ogólnobudowlana p. Krzysztofa Wlazłego z Sieradza, a po jej upadku wykonawstwo przejął p. Wiesław Gabryś. Wśród innych wykonawców byli m.in: p. Jan Płachta, p. Grzegorz Płachta, firma Agrocent i Arim.
    W 2000 r. na spotkaniu z Ojcem Świętym w Rzymie, ks. Jan Witkowski poprosił papieża o błogosławieństwo dla całej społeczności szkolnej oraz tych, którzy wspomagali i trudzili się przy jej budowie. „Jan Paweł II okazał wielkie zainteresowanie i radość z tego przedsięwzięcia i spokojnym głosem powiedział: BŁOGOSŁAWIĘ!”7
    3 września tego samego roku w dziesiątą rocznicę istnienia Parafii pod wezwaniem wtedy jeszcze Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej odbyła się wielka uroczystość – Jego Ekscelencja ks. bp Roman Andrzejewski dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod kompleks budynków szkolnych i obiektu sportowego. Poświęcona została pamiątkowa tablica. Akt erekcyjny odczytał proboszcz parafii Charłupia Mała – ks. prał. Eugeniusz Stachura. Dokument, podpisany przez wybrane grono gości, po opieczętowaniu został wmurowany w ścianę szkoły.
    21 grudnia 2000 Ogólnokształcące Liceum Katolickie zostało powierzone Najświętszej Maryi Pannie. Aktu zawierzenia dokonał ks. kanonik Jan Witkowski – proboszcz Parafii bł. Urszuli Ledóchowskiej. Uroczystość odbyła się w Kościele Parafialnym z udziałem całej społeczności szkolnej.
    Pięć miesięcy później (8-9 maja 2001r.) po raz pierwszy w historii szkoły odbyły się pisemne egzaminy dojrzałości. Do matury przystąpiło 43 słuchaczy OLK dla Dorosłych. W dniu 14 września 2001 powitaliśmy w naszej szkole nowego katechetę, późniejszego dyrektora szkoły – ks. wikariusza Mirosława Pawlaczyka, który przybył do nas ze Słupcy.
    W maju 2002 prace przy budowie nowego obiektu szkolnego posuwały się błyskawicznie, ponieważ planowo od września 2002 roku budynek miał być oddany do użytku. W salach lekcyjnych założono już parkiety, część z nich była cyklinowana. Trwały prace przy malowaniu ścian w klasach i sufitów na korytarzach. Kolory do sal lekcyjnych zostały dobrane tak, aby było w nich przytulnie, a uczniowie czuli się pełni energii i zapału   do nauki. W trakcie doprowadzania była woda. Rozpoczęło się też przygotowanie terenu pod halę sportową: teren wysypywany był piaskiem w celu wyrównania i utwardzenia podłoża pod betonową wylewkę.
     W dzień zakończenia roku szkolnego 2001/2002 w Liceum Katolickim pożegnaliśmy dyrektora Andrzeja Sznajdera.
     Rok szkolny 2002/2003 był szczególny. Rozpoczęliśmy go w nowym, imponującym budynku, który powstał w ciągu zaledwie czterech lat (1999-2002) wysiłkiem właściwie jednego człowieka – księdza kanonika Jana Witkowskiego – proboszcza Parafii Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu. 2 września 2002r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku, który stał się nową siedzibą gimnazjum i liceum. Szkoła jest dwukondygnacyjna. Na parterze mieści się biblioteka (przeniesiona z poprzedniego budynku), archiwum, szatnie, gdzie każdy uczeń ma do dyspozycji swoją zamykaną szafkę, sklepik szkolny, aula z pięknymi filarami, kotłownia,  pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Na piętrze znajduje się portiernia, sekretariat, gabinet księdza dyrektora i wicedyrektorów, pokój pielęgniarki szkolnej, aula z wizerunkiem Świętej Urszuli oraz niektóre sale wykładowe. Na drugiej kondygnacji mieści się pokój nauczycielski i pozostałe sale wykładowe. Z prawdziwą dumą rozpoczynaliśmy pracę i naukę w tej szkole, mając przy tym nadzieję, że w równie szybkim tempie uda się zrealizować rozpoczętą już budowę kompleksu sportowego (hali i basenu), co byłoby dopełnieniem całej inwestycji.
      Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2002/2003 w naszej szkole było szczególnie ważne i miało charakter wyjątkowy także z tego względu, że oprócz dotychczasowego Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego dziennego i Ogólnokształcącego Liceum dla Dorosłych, rozpoczęła działalność Katolicka Szkoła Podstawowa i odwieszono działalność Gimnazjum Katolickiego. Wszystkie szkoły połączone dla celów organizacyjnych w Zespół Szkół Katolickich zachowują swoją odrębność i uprawnienia szkoły publicznej. Kierownictwo szkoły przejął nowy dyrektor, ksiądz mgr Mirosław Pawlaczyk. Wprowadził on do tradycji szkoły zwyczaj apeli porannych połączonych ze wspólną modlitwą.
      8 października 2002 miała miejsce uroczystość poświęcenia szkoły przez Jego Eminencję księdza Józefa Kardynała Glempa prymasa Polski.
      Dnia 2.02.2002 r. –  na niespełna100 dni przed egzaminem dojrzałości – w auli szkoły i pomieszczeniu byłej kaplicy, 18 uczniów klasy maturalnej wraz z osobami towarzyszącymi, rodzicami i nauczycielami uczestniczyło w uroczystym balu, zwanym „Studniówką”.
    Kilka miesięcy później (9-10 maja 2002r.) w liceum dziennym odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości.
      18 maja 2003 cieszyliśmy się z kanonizacji naszej patronki, błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej  w Rzymie przez Jana Pawła II. Był tam obecny nasz dyrektor, ks. Mirosław Pawlaczy.
      25 czerwca 2004 podczas zakończenia roku szkolnego pożegnaliśmy księdza dyrektora Mirosława Pawlaczyka, który wyjeżdżał na Misje Święte do Stanów Zjednoczonych. Pozostawił dla całej społeczności szkolnej przesłanie w postaci słów: „Pozostańcie w przyjaźni z Jezusem!”.                                             
      Od 1 września 2004r. funkcję dyrektora Zespołu Szkół Katolickich sprawuje ks. kanonik Jan Witkowski. Podczas uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2005/06 ks. dyrektor Jan Witkowski przedstawił swoich zastępców: panią wicedyrektor  Ewę Błaszczyk (liceum) i panią wicedyrektor Barbarę Świątek (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz nowego katechetę, ks. Radosława Kobielę.
      4 września 2006r. rozpoczął się pierwszy rok szkolny dla słuchaczy Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Ksiądz dyrektor Jan Witkowski poinformował również społeczność szkolną o nominowaniu ks. Radosława Kobieli wicedyrektorem ds. wychowania. Dyrektor ks. Radosław Kobiela wprowadził do tradycji szkoły czwartkową  Eucharystię o godz. 8.00, do której oprawę liturgiczną przygotowują uczniowie klas dyżurujących w danym tygodniu. Jego staraniem dokonano istotnej zmiany strony internetowej szkoły.
      16 października 2006 r. Święta Urszula Ledóchowska, założycielka Zakonu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego i patronka naszej szkoły, została ogłoszona patronką miasta Sieradza. Stosowną uchwałę podjęli radni podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która rozpoczęła się o godz. 15.00 w Teatrze Miejskim. Ponadto 29 maja został ustanowiony Świętem Miasta Sieradza. Uroczystościom religijnym przewodniczył Biskup Włocławski Wiesław Mering. O godz. 11.00 w naszej parafii odbyła się Msza Święta sprawowana przez Biskupa Diecezjalnego z okazji inauguracji roku szkolnego i akademickiego 2006/2007. Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu przedstawili okolicznościowy program artystyczny.    Wieczorem w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbyło się przedstawienie „Trzeci cud” w wykonaniu grupy teatralnej z Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu prowadzonej przez p. Annę Kłaniecką – nauczycielkę języka polskiego.

     21 grudnia 2006 r. ks. bp. Ordynariusz Wiesław Mering podczas uroczystej Eucharystii w parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu dokonał poświęcenia sztandaru dla Zespołu Szkół Katolickich. Sztandar ufundowali państwo Krystyna i Stanisław Adamczykowie. Podczas przekazywania sztandaru podkreślono, że stanie się on dla całej społeczności szkolnej najważniejszym symbolem patriotyzmu, honoru i wierności ideałom Świętej Urszuli Ledóchowskiej Patronki Szkoły. Na sztandarze znajduje się jej wizerunek  z okalającym napisem – Zespół Szkół Katolickich. W lewym górnym rogu – widnieje herb Sieradza, w prawym logo KSzP, w prawym dolnym logo GK i w lewym dolnym OLK. Na odwrocie znajduje się godło Polski. Ks. Dyrektor Jan Witkowski, przekazując sztandar młodzieży powiedział: „Drodzy uczniowie, przekazuję wam ten sztandar – symbol waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru”. Sztandar odbierał poczet  w składzie: Mateusz Dużyński, Patrycja Chwedorowicz i Paulina Kozak, społeczność szkoły ślubowała: „My, nauczyciele i uczniowie ślubujemy być wierni Ewangelii Chrystusowej i kochać naszą Ojczyznę, Polskę. Będziemy kultywować dobre tradycje naszego kraju, szanować język  i kulturę ojczystą. Będziemy wierni ideałom naszej Patronki Św. Urszuli Ledóchowskiej”. Ostatnim elementem uroczystości była szkolna wigilia z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli m.in. prezydent miasta Sieradza Jacek Walczak, wiceprezydent Jacek Przybyłek oraz Jarosław Kaźmierczak, wójt gminy Sieradz.
      W grudniu 2007r. przy Zespole Szkół Katolickich poświęcono uroczyście i oddano do użytku nowoczesną, pełnowymiarową halę sportową połączoną z budynkiem szkoły. Jest ona kolejną częścią kompleksu sportowego (całość projektu dopełni kryty basen). Hala pozwoliła na prawidłową realizację programu nauczania wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ZSK. Zarówno ona jak i boisko ze sztuczną nawierzchnią (oddane do użytku w 2006r.) mają służyć całemu miastu. Hala ma nowoczesne zaplecze, posiada m.in. siłownię oraz widownię na 400 miejsc. Andrzej Mikołajczyk, kierownik budowy podkreślił, że hala uzyskała certyfikaty z Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Koszykowej i Ręcznej, można więc tutaj organizować rozgrywki o randze pierwszej i drugiej ligi oraz Pucharu Polski. Żadna hala w Sieradzu nie posiada obecnie takich uprawnień, dlatego zadowolenia nie kryli też samorządowcy. „Widzę wielkie możliwości na przyszłość – mówi Jacek Walczak, prezydent miasta Sieradza. Wtóruje mu Jarosław Kazimierczak, wójt gminy Sieradz: „Będziemy tu organizować różne zawody miejskie i gminne8.
    We wrześniu 2008r. Zespół Szkół Katolickich będzie obchodzić 10 – lecie istnienia. Dotychczas ukończyło go 120 absolwentów OLK, 30 gimnazjum, 273 OLKD. Szkoła rozrosła się, zmieniła i nadal się rozwija. Obecnie w skład Zespołu wchodzą: 6 – letnia szkoła podstawowa, 3 – letnie gimnazjum, 3 – letnie liceum ogólnokształcące, 3 – letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz 2-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych  na podbudowie ZSZ. Naszą ambicją jest ciągłe podwyższanie poziomu, inwestowanie w dobrych, zdolnych uczniów. Od 2007r. roku szkolnego wprowadzono bezpłatną naukę w szkole podstawowej. Uczniowie gimnazjum ze średnią ocen 4,5  i liceum dziennego ze średnią 4,0 są zwolnieni z czesnego. Zespół ma swoją stronę w Internecie (www.zsksieradz.com), własny hymn, sztandar  i wypracował już własne tradycje. Należą do nich m.in. apele poranne połączone z modlitwą, piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Charłupskiej na rozpoczęcie roku szkolnego, wyjazdy na Forum Szkół Katolickich w Częstochowie, spotkania maturzystów na Jasnej Górze, wyjazdy gimnazjalistów do Lichenia, wycieczki integracyjne dla pierwszoklasistów, Msza św. czwartkowa, wigilia szkolna z Księdzem Biskupem i rodzicami, rekolekcje wyjazdowe, uroczyste obchody Dnia Patronki Szkoły, Dnia Papieskiego, Narodowego Dnia Życia oraz obchody ważnych świąt i rocznic, konkurs szkolny pod hasłem „Miłość niejedno ma imię” i in. Mottem szkoły są słowa jej Patronki: „Obym tylko miłować umiała”. Szkoła posiada bibliotekę wyposażoną w sprzęt audiowizualny i komputery z dostępem do Internetu, liczącą 7 120 woluminów. Obecnie w Zespole naukę pobierają 173 osoby (48 w szkole podstawowej, 24 w gimnazjum, 30 w liceum dziennym, 71 w liceum dla dorosłych). Uczy ich 31 nauczycieli:

 1. Błaszczyk Ewa
 2. Cieciorowska Aleksandra
 3. Dobrzycka Kamila
 4. Dubiel Tadeusz
 5. Grabowska Anna
 6. Jankowska Iwona
 7. Kłaniecka Anna
 8. Ks. Kobiela Radosław
 9. Komosa Zofia
 10. Kowalczyk Agnieszka
 11. Kucharska Grażyna
 12. Leśniczak Angelika
 13. Majchrzak Elżbieta
 14. Maksajda Joanna
 15. Matusiak – Miłek Elżbieta
 16. Miłek Jarosław
 17. Pacholak Jolanta
 18. Plichta Barbara
 19. Pławińska Halina
 20. Przezak Jolanta
 21. Pustelnik Włodzimierz
 22. Putyńska Anna
 23. Rafalski Przemysław
 24. s. Malanowicz Maria
 25. Staińska Aneta
 26. Strzelczyk Aneta
 27. Świątek Barbara
 28. Toboła Beata
 29. Wojciechowski Robert
 30. Wojtas Małgorzata
 31. Ziarniak Tomasz

 Początki nie były łatwe. „Do tej pory było wielu ludzi przychylnych, ale mało dowierzających” – mówi Anna Putyńska, matka czwórki dzieci ze szkoły katolickiej: „A dzisiaj szkoła sama się obroniła. Mam nadzieję, że będzie do niej uczęszczać coraz więcej dzieci”.

       Joanna Maksajda

1. Zob.: J.A. SPIEŻ: Dominikanie w Polsce. W: Dominikanie Szkice z dziejów zakonu. Poznań 1986, s. 279
2. Z. ŁUCZAK: Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku. Sieradz 2007, s. 27
3. Zob. W. POGORZELSKI: Sieradz. Włocławek 1927, s. 83
4. M. WISIŃSKA: Kultura i oświata do końca XVIII wieku. W: Szkice z dziejów sieradzkiego. Łódź 1977, s.181-182; J. RUSZKOWSKA: Jan Mączyński. W: Biografie sieradzkie. Cz.1. [teka]. Sieradz 1988; nr4.
5. J. MILCZAREK: Sieradz w końcu XVIII i na początku XIX wieku. „sieradzki Rocznik Muzealny” T.1: 1984, s. 50
6. Leksykon miasta Sieradza, oprac. zbiorowe pod red. Stanisława Tadeusza Olejnika. Sieradz 2006, s.441
7. ks. J. WITKOWSKI: Błogosławieństwo dla szkoły! W: Nasza Rodzina pismo parafii sieradzkich wydawane przez Parafię Najświętszego Serca Jezusowego Nr 15 (4/2005), s. 8
8. Zob. s. J. SABAT: www.zsksieradz.com