Oddziały Przygotowania Wojskowego 2022/2023

Dotacja celowa. 

Zgodnie z zawartą Umową Nr 167-OPW/J/3300022773/507 z dnia 03.11. 2022r. pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a organem prowadzącym Ogólnokształcące Liceum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, przyznano naszej szkole dotację celową na prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Całkowity koszt realizacji zadania ustalono na kwotę 114 660.00 złotych ( słownie sto czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych ), na którą składa się:

Kwota 77 700,00 złotych na zakup pakietu szkoleniowego OPW.

Kwota 36 960,00 złotych na zakup pakietu ubiorczego ucznia OPW, przy czym cenę pakietu na jednego ucznia ustala się na kwotę 1 320,00 złotych.

Wysokość dotacji przyznanej naszej szkole to kwota 91 728,00 złotych, natomiast organ prowadzący na realizację zadania utworzenia OPW przy OLK Sieradz przeznaczył kwotę 22 932,00 złotych.

ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowychOddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest  zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia  prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych, nauczyciele szkoły i instruktorzy organizacji pro obronnych.

Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się  w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

  • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;
  • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową;

i zakończone będzie obozem szkoleniowym.

OPW to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Uczniowie klasy OPW  uczestniczą w licznych zawodach: zarówno  sportowych jak i z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizują treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

– wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;

– wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;

– musztrę;

– ceremoniał wojskowy;

– podstawy wychowania wojskowego;

– podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;

– zasady rozpoznania wojskowego;

– podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

 

Korzyści dla KADETA:

  • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON  otrzymają bezpłatnie umundurowanie;
  • uczniowie OPW mogą  liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;
  • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;
  • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;
  • uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • zostaną przyjęci  na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);
  • mają możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent OPW;
  • mają możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może:

– aplikować do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

-aplikować do postępowania rekrutacyjnego do  pracy w służbach wojskowych;

– mieć gwarancję stabilnego  zatrudnienia  i dobrych zarobków. zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
– preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych
na uczelni);
– stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z pracownikami Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby
wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

Wyposażenie i szkolenie kadeta Oddziału Przygotowania Wojskowego:

* Umundurowanie *

* Wyposażenie *

* Szkolenie Specjalistyczne *

Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, w części praktycznej. Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi:

1) w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;

2) w klasie II – 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godziny zajęć praktycznych;
3) w klasie III – 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;
4) w klasie IV – 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.

„SERCA I DŁONIE W OJCZYZNY OBRONIE”.

Nasze motto: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.