Konkurs Literacki.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

 

Temat konkursu:

CHARAKTERYSTYKA BOHATERA, KTÓRY DOSTARCZYŁ MI POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ

 

ORGANIZATOR

1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Ortograficznego jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu. Koordynatorem konkursu jest pani Małgorzata Wawrowska.

2. Konkurs jest skierowany do uczniów KSP klas IV-VIII.

3. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej szkoły:

https://zsksieradz.com

 

CELE KONKURSU

1. Podniesienie kompetencji literackich uczniów.

2. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

3. Propagowanie twórczości literackiej.

4. Rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.

5. Wspieranie uzdolnień uczniów

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od 3.01.2022 r. do 23.02.2022 r.

2. Prace proszę składać u koordynatora konkursu.

3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sieradzu.

3. Prace zgłaszane na konkurs literacki muszą być pracami własnymi.

4. Forma literacka prac konkursowych jest określona (charakterystyka).

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

• dostarczenie pracy o objętości min. 150 słów – klasy IV-VI oraz min. 200 słów – klasy VII-VIII.

• podanie swoich danych (imię, nazwisko, klasa).

6. Wymogi edytorskie:

· wszystkie teksty należy przesyłać w postaci zapisu elektronicznego (Word, Open Office)

· marginesy: 2,5 cm z każdej strony

· czcionka tekstu głównego: Times New Roman 12 pkt; interlinia 1,5.

 

 

WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

1. Do przydzielenia nagrody uprawniony jest koordynator konkursu (p. Małgorzata Wawrowska) oraz jury – p. Sylwia Pichola oraz p. A. Wania.

2. Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury do dnia 29.11.2021 r.

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

I – klasy IV-VI

II – klasy VII-VIII

4. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody za I miejsce oraz dyplomy za I, II i III miejsce.

 

Małgorzata Wawrowska