Zarządzenie Dyrektora Szkoly z dnia 31.08.2020 r.

 

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły

z dnia 31. 08. 2020 r.

 

w sprawie sposobu realizacji zadań Katolickiej Szkoły Podstawowej i Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego  w Sieradzu w czasie epidemii.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Katolickiej Szkoły Podstawowej i Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego zwanej dalej „szkołą”,
w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”.

 

 • 2.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@zsksieradz.com , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 793 236 846 lub bezpośrednio, po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres sylwiapichola@zsksieradz.com, dziennika elektroniczne, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 

 • 3.

Organizacja działalności dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. Na teren szkoły poza uczniami mogą wchodzić rodzice w ograniczonym zakresie, rodzice klas I – III proszeni są o to, aby przyprowadzać i odbierać dzieci w obecności jednego rodzica.
 3. Obowiązują dwa wejścia do szkoły – wejście główne – 02 dla uczniów kl. IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas Liceum, wejście boczne – 05 dla uczniów i rodziców kl. I-III oraz nauczycieli i pracowników szkoły.
 4. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 5. W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 6. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją
  i dezynfekują ręce.
 7. W sanitariacie dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 8. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 9. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 10. Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w osobnym pomieszczeniu zwanym ,,izolatką’’, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 11. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 12. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 

 

 

 • 4.

Informacje dla  rodzica

 

 1. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 2. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 3. Na teren szkoły może wejść tylko jeden rodzic ucznia kl. I-III. Należy ograniczyć przebywanie rodzica w szkole tylko do przyprowadzenia i odbioru dziecka.

 

 • 5.

Informacje dla  ucznia

 1. Wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się w jednej sali lekcyjnej przypisanej danej klasie. ( z wyjątkiem zajęć z informatyki – sala 203). Wykaz sal lekcyjnych w załączniku.
 2. W przypisanych salach poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w salach lekcyjnych nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Zaleca się zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (korytarz, szatnia).
 5. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są zdezynfekować ręce.
 6. Wyposażenie sal zajęć lekcyjnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 7. Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału salach lekcyjnych.
 8. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w salach, w wyznaczonej części korytarza lub na terenie  przed szkołą.
 9. Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla każdego oddziału szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania, zapewnienia uczniom dostępu do wody pitnej, zasad przechowywania podręczników i przyborów szkolnych .
 10. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub
  w sali gimnastycznej.
 11. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 12. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w salach lekcyjnych, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi
  i dezynfekowania sanitariatów.

 

 

 • 6.

Biblioteka, świetlica i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 3 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej”.
 5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w świetlicy.
 6. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy rodziców.
 7. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej”.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są
  w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w salach lekcyjnych.

 

 • 7.

Strefa żywienia

 1. Catering obiadowy wydawany będzie wg ustalonego harmonogramu.
 2. Firma cateringowa zapewni jednorazowe pojemniki obiadowe i jednorazowe sztućce.
 3. Szkoła zapewni odpowiednią segregację zużytych pojemników i sztućców.

 

 • 8.

Postanowienia końcowe

 

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.