ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW I RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW I RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

w KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY PARAFII ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W SIERADZU

POBIERZ I WYPEŁNIJ-> OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO <-POBIERZ I WYPEŁNIJ

Zasady ogólne:

1. Egzamin będzie przeprowadzony w sali z zachowaniem zalecanych (przez właściwe służby) zasad higieny, odstępów pomiędzy uczniami oraz członkami komisji egzaminacyjnej i ewentualnymi obserwatorami z zewnątrz.

2. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5. Uczniowie mają zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.

6. Uczniowie nie powinni dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania – podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

7. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek, itp. W sytuacjach koniecznych, w celu pozostawienia osobistych rzeczy, uczeń może skorzystać z odrębnego pomieszczenia

( sala nr 125 ).

8. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Nie wolno pożyczać przyborów od innych uczniów. W wyjątkowych sytuacjach szkoła zapewni zapasowe przybory, które będą poddane wcześniejszej dezynfekcji.

9. Losowanie numerów stolików, przy którym siedzi zdający, przeprowadza przewodniczący lub członek komisji nadzorującej w obecności zdającego.

10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą i postawić ją na podłodze przy swoim stoliku.

Wejście na teren szkoły i egzamin:

1. Uczniowie stawiają się na egzamin o wskazanej godzinie i przy wskazanym wejściu. Zabrania się przychodzenia przed czasem i gromadzenia się przed szkołą.

2. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m ) oraz mają zakryte usta i nos. Ponadto nie tworzą grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną i stosują się do zaleceń nauczycieli organizujących wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej.

3. Uczniowie – przychodząc na egzamin – przy wskazanym wejściu na teren szkoły muszą pod nadzorem nauczyciela poddać się obowiązkowi:

a) dezynfekcji rąk w prawidłowy sposób zgodnie z instrukcją – w dniach egzaminu przy wejściach do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk;

b) pomiarowi temperatury termometrem (rodzic podpisuje zgodę – oświadczenie)

4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, a w przypadku uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką może być przyłbica). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

5. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej komisja nadzorująca egzamin może poprosić ucznia o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

6. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca przy stoliku w sali egzaminacyjnej.

Jeżeli uczniowie uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

7. Po zajęciu miejsca przy stoliku w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, w przypadku gdy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

b) wychodzi do toalety;

c) zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym i ma pozwolenie opuszczenia sali egzaminacyjnej od komisji nadzorującej.

8. Jeśli uczeń wcześniej skończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym, to nie opuszcza sali egzaminacyjnej do momentu pozwolenia wyjścia przez komisję nadzorującą.

Po egzaminie:

1. Uczeń po opuszczeniu sali egzaminacyjnej powinien zachować szczególne środki bezpieczeństwa i dystans od innych uczniów (co najmniej 1,5-metrowa odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

2. Po zakończonym egzaminie uczniowie niezwłocznie opuszczają szkołę i udają się do domu – nie tworzą grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną. Wrażeniami po egzaminie uczniowie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie i unikają spotkań w grupach.

Dodatkowa informacja:

Rodzice wypełniają obowiązkowo zgodę w formie oświadczenia, które przekazują dzieciom, aby miały ze sobą w pierwszym dniu egzaminów.

Względy zdrowotne na egzaminie:

Jeżeli uczeń choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, wówczas rodzic/prawny opiekun powinien taką informację przedstawić w oświadczeniu.

Informację taką powinna posiadać komisja nadzorująca egzamin, aby nie interpretować powyższych objawów jako „niepokojących czy sugerujących chorobę zakaźną”.

Podejrzenie zakażenia:

W przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia, członka komisji lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzenie egzaminu, wdraża się Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u dziecka.

W szczególności:

1. Uczniowi, który będzie przejawiał niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem niezwłocznie zostanie przerwany egzamin. Będzie on odizolowany od innych osób do odrębnego pomieszczenia. O zaistniałej sytuacji zostanie poinformowany niezwłocznie rodzic/prawny opiekun ucznia w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz właściwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, a w razie pogarszania się

stanu zdrowia – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania ucznia przejawiającego objawy sugerujące zakażenie koronawirusem dyrektor szkoły (osoba pełniąca obowiązki przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego) może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do

egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

Szczegółowe informacje wg procedur ;

1. Godzina 8:30 – zdający wchodzą do szkoły, w maseczkach, rękawiczkach – głównym wejściem, dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły;

2. Rzeczy typu: telefon, torebki, plecaki uczniowie zostawiają w sali 125 zachowując bezpieczną odległość ;

3. Godzina 8:40 – jeden uczeń jako przedstawiciel zdających proszony jest o stawienie się przed gabinetem dyrektora;

4. Godzina 8:55 – zdających z przedstawicielami Zespołu Nadzorującego wchodzą do szkolnej sali teatralnej – egzaminacyjnej według kolejności na liście; ( każdy posiada legitymację);

5. Członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować;

6. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, wchodząc podpisują się w wykazie własnym długopisem;

7. Arkusze egzaminacyjne wypełniamy tylko CZARNYM ATRAMENTEM LUB

CZARNYM WKŁADEM długopisu;

8. Czas egzaminu liczy się od chwili zapisania go na tablicy ;

9. Czas trwania egzaminu reguluje rozporządzenie ;

10. Członkowie Zespołu Nadzorującego nie udzielają żadnych wskazówek dotyczących zadań.