PROCEDURA ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA KONSULTACJI UCZNIOWSKICH W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH W SIERADZU

PROCEDURA ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA KONSULTACJI UCZNIOWSKICH W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH W SIERADZU

Informacje ogólne

– Od 25 maja zaczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów klas VIII. Konsultacje on-line odbywają się jak dotychczas.

– Od 1.06. w konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń Zespołu Szkół Katolickich. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się konsultacje on-line.

– Cele konsultacji w szkole to: przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.

– W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń który przebywa na kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie.

– Przed szkołą jak i w szkole należy zachować minimum 2m odległości od innych osób.

– W klasie może przebywać grupa maksymalnie 12 osób, przy czym należy zachować powierzchnię 4m2 na osobę oraz odstęp 1.5 m między stolikami.

Zadania uczniów

– W przypadku ucznia pełnoletniego – podpisanie deklaracji o oświadczeniu udziału w konsultacjach. (deklaracja do pobrania TUTAJ)

– Uczeń, który chce skorzystać z konsultacji zawiadamia nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny lub inną metodę komunikacji zdalnej i ustala z nim termin takiej konsultacji

– Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Informuje pracownika , że posiada deklaracje i oświadczenia rodzica i przekazuje ją nauczycielowi.

– Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.

– Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.

– Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.

Zadania rodziców

– Podpisanie deklaracji o oświadczenia udziału dziecka w konsultacjach. (deklaracja do pobrania TUTAJ)

– Zaopatrzenie dziecka w maseczkę.

– Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod szkołą.

– Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa.

Zadania nauczyciela

– Poinformowanie uczniów i zasadach bezpieczeństwa.

– Wietrzenie sali

– Dopilnowanie, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów szkolnych.

– Wejście do sali w maseczce ochronnej.

– Rozmieszczenie uczniów w ławkach w odległości minimum 2m od kolejnego ucznia.

Procedura na wypadek stwierdzenia u ucznia lub nauczyciela podejrzenia zakażenia korona wirusem

– Osobę, u której podejrzewa się zakażenie koronawirusem należy odizolować do gabinetu pielęgniarki. W przypadku ucznia należy zapewnić mu opiekę pielęgniarki, nauczyciela lub dyrektora szkoły oraz powiadomić rodziców w celu odebrania dziecka. Ponadto należy poinformować stację sanitarno – epidemiologiczną.

– Obszar, w którym poruszał się i przebywał chory uczeń lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

 

Deklaracja udziału dziecka w konsultacjach. (deklaracja do pobrania TUTAJ)

Deklaracja udziału ucznia pełnoletniego w konsultacjach. (deklaracja do pobrania TUTAJ)